Locaties

Beleggen in echt duurzame bedrijven is pure winst.

Duurzaam beleggen is een vorm van investeren waarbij de gevolgen voor mens en milieu sterk worden meegewogen. Duurzame bedrijven zijn in hun bedrijfsvoering nadrukkelijk betrokken bij de toekomst van onze planeet. Vaak wordt duurzaam beleggen aangeduid als maatschappelijk verantwoord, ethisch of groen beleggen. Aandelen van deze bedrijven weten hun concurrentiepositie vaak te versterken ten opzichte van niet-duurzame bedrijven. Laatstgenoemde ondernemingen zullen de komende jaren meer met strenge wet -en regelgeving te maken krijgen en consumenten zullen in toenemende mate duurzaamheid in hun koopgedrag meenemen.

Met de introductie van de Econsenso Sustainability Note geeft Forza invulling aan haar duurzaamheidsbeleid. De Note is een maatwerkproduct dat bestaat uit een portefeuille van 35 individuele aandelen in bedrijven welke zijn geselecteerd uit een bestand van 8 beleggingsfondsen. Daarbij is gemonitord op zowel ESG-criteria als op een aantal SDG’s.
ESG staat voor “Environmental, Social & Governance”, vrij vertaald als milieu, sociaal en bedrijfsvoering en heeft betrekking op factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.

SDG’s (“Sustainable Development Goals”) zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die in 2015 zijn benoemd door landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN) en doorlopen tot 2030.
De doelen worden beschouwd als een mondiaal kompas.
In onze beleggingsbeslissingen wordt met name geselecteerd op
Doel 7      Betaalbare en duurzame energie
Doel 9      Industrie, innovatie en infrastructuur
Doel 12    Verantwoorde consumptie en productie
Doel 13    Klimaatactie
Doel 14    Leven in water
Doel 15    Leven op het land

De aandelen in de portefeuille worden gelijk gewogen en op kwartaalbasis wordt geherbalanceerd. Het proces is in hoge mate kwantitatief gestructureerd.

Structuur van de Note

De Note heeft de volgende kenmerken (voor een volledige beschrijving verwijzen we naar de termsheet):

Naam: Econsenso Sustainability Note
ISIN: CH0594786938
Nominale waarde: € 1.000,-
Valuta: EUR
TER: 1,55% (excl. rebalancing fee van 0,10% over transacties)
Verhandelbaarheid: dagelijks
Dividend: herbelegging
Herbalancering: elk kwartaal
TCM: deze Note is door zekerheden gedekt overeenkomstig de algemene    voorwaarden van de TCM Secured Structured Products.

Forza zal maandelijks een factsheet produceren waarbij naast de gangbare risico/rendementskarakteristieken, ook een overzicht gegeven wordt van de duurzaamheidsdoelstellingen.

klik hier voor de volledige productomschrijving

Databronnen:

Voor de research maakt Forza gebruik van Morningstar Direct waarin ook de duurzaamheidsdata van Sustainalytics zijn opgenomen. Deze data, zoals bijvoorbeeld de SDG-doelstellingen, komen steeds ruimer beschikbaar, waardoor we in de loop van de tijd waarschijnlijk steeds beter inzicht kunnen geven in de duurzame karakteristieken van de portefeuille.

Kwalificatie:

De Econsenso Sustainability Note zal bij aanvang de kwalificatie lichtgroen krijgen.

Reeds bestaande portefeuilles die door Forza Asset Management worden beheerd krijgen de kwalificatie grijs. De effecten van duurzaamheid worden in het samenstellen van maatwerk-portefeuilles wel steeds vaker meegenomen in de beleggingsbeslissingen.

 

werelddoelen
voor duurzame ontwikkeling
Sustainable Development Goals

duurzaam beleggen is onmiskenbaar in opkomst
door Jack Cox, Forza Asset Management Maastricht, juli 2017

Diverse grote Nederlandse pensioenfondsen maken de ommezwaai naar duurzaam beleggen en vaak zijn hun beleggingsdoelstellingen gekoppeld aan een betere wereld en forse reductie van de CO2-uitstoot. Volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) zit inmiddels de helft van alle pensioenspaarders bij een pensioenfonds dat duurzaam belegt.

Ook wereldwijd is er een omslag gaande. Volgens de Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), een platform voor duurzame beleggers, wordt inmiddels wereldwijd bijna $ 23.000 miljard duurzaam belegd door institutionele beleggers, ruim een kwart van het totaal belegd vermogen. Dat betekent overigens niet dat al dit geld in zonnepanelen en micro-kredieten wordt gestoken. De GSIA telt alle vormen van duurzaam beleggen bij elkaar op, dus een pensioenfonds dat alleen clusterbommen uitsluit telt ook mee.

Wat is duurzaam beleggen?

Dit roept de vraag op: wat is duurzaam beleggen nou eigenlijk? En gaat het verbeteren van de wereld en geld verdienen voor de pensioenspaarder wel samen? Deze vragen illustreren de worsteling van de vermogensbeheerders met dit onderwerp. Pensioenspaarders willen graag dat hun pensioengeld duurzaam belegd wordt, maar wel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat dit niet ten koste gaat van het rendement. Dit blijkt uit enquêtes van onder meer de pensioenfondsen ABP en PMT. Het Californische pensioenfonds CalPers deed al in 2000 uit principe de tabaksindustrie in de ban en liep zo naar schatting $ 3 mrd aan beleggingswinsten mis.

Artikelen uit Het Financieele Dagblad van mei jl. onderstrepen dit probleem.

“Pensioenbelegger worstelt met duurzame toekomst. Zoals ook bij het APB: het is de bedoeling dat in 2020 alleen nog maar in bedrijven en landen wordt belegd die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, of er aan werken om duurzaam te worden.”

“Pensioenfonds ABP wil meer duurzaam beleggen in Nederland, maar heeft moeite om investeerbare projecten te vinden. Het nieuwe kabinet moet daar echt iets aan doen als het de in 2015 in Parijs gemaakte klimaatafspraken serieus neemt. Het pensioenfonds wil graag bijdragen aan het verduurzamen van de Nederlandse economie, maar dat is niet eenvoudig. Duurzaam beleggen in Nederland is lastig. De projecten zijn vaak te klein.”

Duurzaamheid als wapen tegen vijandige overnames

Afgelopen maanden hebben zowel Unilever als ook AkzoNobel zich met succes weten te verdedigen tegen een vijandige overname. Hierbij heeft het duurzaamheidsdenken van beide bedrijven zeker een prominente rol gespeeld.

Hoe kan de duurzame waarde die bedrijven creëren tot uitdrukking worden gebracht in de koers van het aandeel? Bedrijven genereren met hun duurzaamheidsagenda grote voordelen voor de samenleving en het milieu. Deze voordelen komen niet tot uitdrukking in de prijs van het aandeel. Het aandeel is daarmee in principe ondergewaardeerd.

Dit is dan ook het meest lastige onderdeel van duurzaamheid. Hoe kun je alle voordelen van duurzame bedrijfsvoering terug laten komen in de prijs van het aandeel? Hiervoor moet duidelijk gemaakt worden wat de financiële waarde hiervan is. Een groot deel van de maatschappelijke voordelen komen namelijk niet rechtstreeks ten goede aan bijvoorbeeld Unilever of de aandeelhouders. Het verschaffen van informatie is essentieel in deze. Sinds dit voorjaar is wetgeving tot stand gekomen die grote Nederlandse ondernemingen met meer dan 500 werknemers verplicht vanaf volgend jaar te rapporteren over belangrijke niet-financiële aspecten van de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan informatie met betrekking tot milieu, sociale - en personeelsaangelegenheden, de eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping. Een volgende stap zal het standaardiseren van deze informatie zijn, zodat beleggers de effecten hiervan kunnen meten en vergelijken.

Vormen van duurzaam beleggen

Fondshuizen en banken bieden steeds meer duurzame beleggingsfondsen aan. Die hanteren echter uiteenlopende duurzaamheidscriteria. Het ene fonds is erg streng en sluit op voorhand niet-duurzame sectoren uit, zoals de wapen-, tabak- en gokindustrie. Andere fondsen zijn een stuk makkelijker en beleggen in de meest duurzame bedrijven per sector, oftewel een best-in-class benadering. Deze aanpak komen we het meeste tegen bij fondsen die aangeven te beleggen met een duurzaam karakter en is duidelijk een compromis tussen duurzaam beleggen en het behalen van rendement.

Voor steeds meer beleggers is deze laatste vorm echter niet afdoende. Het betekent dat je toch nog in fossiele brandstoffen belegt of in mijnbouwbedrijven. Vandaar de opkomst van impact beleggen. Impact beleggen heeft als doel om een positieve bijdrage aan de maatschappij en het milieu te leveren. De bekendste vorm van impact beleggen is microfinanciering. De impact kan worden afgemeten aan de mogelijkheden voor lokale bewoners – vaak vrouwen – om een bedrijf op te bouwen, waarde toe te voegen ten behoeve van hun lokale gemeenschap en hiermee hun levensstandaard te verbeteren.

De keuzemogelijkheden zijn echter vooralsnog te beperkt om portefeuilles met afdoende spreiding samen te stellen. Vandaar dat we hieronder stilstaan bij hetgeen afgelopen jaren tot stand is gekomen bij de Verenigde Naties die de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s) hebben opgesteld.

Sustainable Development Goals

SDG’s zijn universele doelstellingen en indicatoren die landen helpen een einde te maken aan armoede, de aarde te beschermen en welvaart voor iedereen te realiseren. De doelstellingen zijn primair gericht op vergaande acties van overheden samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke vertegenwoordigers. Ze zijn een vervolg op de Millennium Ontwikkelingsdoelen uit 2000.

Deze hebben er mede voor gezorgd dat:
•    er de helft minder armoede in de wereld is,
•    het percentage kinderen dat basisonderwijs krijgt steeg tot 90%,
•    er bijna de helft minder kindersterfte is,
•    een einde kwam aan de opmars van malaria en TBC,
•    2,3 miljard mensen sinds 2000 toegang kregen tot schoon drinkwater.

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben op 25 september 2015 zeventien SDG’s vastgesteld voor de periode 2015-2030. Ze gelden voor alle landen en voor alle mensen.

Landen voeren SDG’s uit op nationaal en internationaal niveau. In 2016 namen de Europese Unie en de VN besluiten over de wijze waarop de gestelde doelen bereikt kunnen worden. De VN bepaalde in juli 2016 hoe voortgang kan worden gevolgd en gemeten. Op basis daarvan wordt de komende jaren gerapporteerd.

Het valt te verwachten dat SDG’s een steeds belangrijkere rol zullen spelen in de samenleving als geheel en op diverse fronten een krachtige en positieve bijdrage kunnen leveren aan de omslag in denken en doen van overheden, burgers en bedrijven.

Hoe mooi zou het zijn om een beleggingsportefeuille op te bouwen met aandelen en obligaties van bedrijven die het gedachtegoed van de VN omarmen.

Om dit in de praktijk mogelijk te maken zijn er leveranciers op het gebied van relevante bedrijfsinformatie. Zij baseren hun oordeel op basis van de bijdragen van het bedrijf in kwestie aan de Sustainable Development Goals. De kwalificatie die gegeven wordt, varieert van ‘significante tegenwerking’ tot ‘significante bijdrage’ aan SDG’s. Door gebruik te maken van een dergelijk classificatiemodel komt de samenstelling van een beleggingsportefeuille die met recht het predicaat ‘duurzaam’ kan dragen binnen handbereik.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1    Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
2    Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
3    Gezondheidszorg voor iedereen
4    Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
5    Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
6    Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
7    Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
8    Inclusieve, economische groei, werk-gelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
9    Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
10    Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
11    Maak steden veilig, veerkrachtig en  duurzaam
12    Duurzame consumptie en productie
13    Aanpak klimaatverandering
14    Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
15    Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
16    Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
17    Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken.


duurzaam
beleggen
is rendabel

Lees hier het originele artikel

Lees hier het originele artikel.