Locaties

Disclaimer Forza Asset Management B.V.

De website, www.forza-am.nl (hierna te noemen: "website") is een website van Forza Asset Management B.V. (hierna: “Forza”) en is uitsluitend gericht op Nederland. Op het gebruik van deze website is de hiernavolgende disclaimer van toepassing. Bepaalde doorklikpagina's van deze website zijn uitsluitend gericht tot cliënten van Forza die een geld- en/of effectenrekening houden bij een depotbank (hierna te noemen: "cliënten"). De toegang tot deze pagina's is voorbehouden aan cliënten en is beveiligd. Op de toegang tot de beveiligde pagina's zijn naast deze disclaimer, de voorwaarden portefeuillesite van de desbetreffende depotbank(en) van toepassing.

Algemeen

De op deze website opgenomen informatie is geen beleggingsadvies, geen aanbod van of uitnodiging tot het doen van een aanbod voor - of verband houdende met - een financiële dienst of financieel product. Forza kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor gebruik in andere jurisdicties dan de Nederlandse. De gebruiker dient zelf na te gaan welke lokale wetten en regelingen van toepassing zijn bij gebruik van deze website buiten de Nederlandse jurisdictie en zich aan die wetten en regels te houden.

Informatie

De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan ieder moment zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Forza geeft expliciet noch impliciet enige garantie dat de informatie op deze website juist, volledig of actueel is. De informatie op deze website mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt en bezoekers van deze website zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik daarvan. Er kunnen aan de verstrekte informatie op deze website geen rechten worden ontleend. Evenmin kunnen in de op deze website verstrekte informatie garanties of toezeggingen worden gelezen en/of geïnterpreteerd. Indien deze website verwijzingen (door middel van bijvoorbeeld hyperlinks) naar internetsites van derden bevat, betekent dit niet dat Forza enige aanbeveling doet ten aanzien van het gebruik van zulke internetsites en/of de daarop aangeboden producten en/of diensten. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op andere internetsites waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar deze website, wordt door Forza niet geverifieerd. Daarnaast kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan door Forza in het verleden gerealiseerde resultaten.

Intellectueel eigendomsrechten

Alle auteursrechten, patenten en (overige) intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op deze website behoren te allen tijde toe aan Forza. Deze rechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of aan derden overgedragen. Elke vorm van reproductie en gebruik van een kopie van de inhoud van de website voor andere doeleinden dan privégebruik, is strikt verboden.