Locaties

Privacyverklaring Forza

“Forza Asset Management” is een handelsnaam van “Forza Vermogensbeheer B.V.” (KvK 14065375), hierna te noemen Forza, verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om haar dienstverlening uit te kunnen voeren maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen en om onze diensten te kunnen verbeteren.

De regels voor het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wetgeving wordt nageleefd. Forza voldoet aan de eisen van de AVG.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Afhankelijk van uw situatie verwerken wij de volgende (bijzondere) (persoons)gegevens:

 • voor- en achternamen;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • financiële gegevens;
 • burgerlijke staat;
 • identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart);
 • aanspraken / pensioenrecht;
 • gegevens over uw partner en uw kinderen;
 • of u belastingplichtig bent buiten Nederland en zo ja, in welk land, informatie over relevante kennis en ervaring, betalings- en beleggingsgegevens, IBAN’s, correspondentie;
 • overige (persoons)gegevens die u actief, zowel mondeling als schriftelijk, aan ons  verstrekt;
 • technische gegevens zoals het IP-adres van uw elektronisch apparaat waarmee u onze website bezoekt, bezochte web- of app-pagina's, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waarmee u surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek of sessie;
 • als u inlogt op uw persoonlijke omgeving op onze website, heeft u op één plek een overzicht van alle producten en diensten die u bij ons heeft afgesloten. Voor dit doel verwerken we uw inloggegevens (uw inlognaam en wachtwoord en, eventueel, persoonlijke pincode), de specificaties van de producten en diensten die u bij Forza heeft afgenomen, eventuele wijzigingen die u in uw gegevens doorvoert en andere gegevens die u ons in dit verband verstrekt;
 • wij verwerken opnames van telefoon- en andere gesprekken via internetverbindingen;
 • wij sturen u graag elektronisch nieuwsbrieven om u blijvend van dienst te kunnen zijn en u te assisteren bij het maken van de juiste keuzes als u een product of dienst wilt afsluiten.

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Forza is wettelijk verplicht te voldoen aan de regels die zijn vastgelegd in de AVG. Om dit op de juiste wijze te kunnen doen verwerken we uw (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 • beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en prospects;
 • beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • sluiten en uitvoeren van overeenkomsten (met depotbanken);
 • versturen van nieuwsbrieven en informatie van specifieke informatie;
 • behandelen van verzoeken, klachten en geschillen;
 • voorkoming van fraude;
 • onderzoek / statistische analyses naar imago en klanttevredenheid t.a.v. communicatie, beleidskeuzes en activiteiten van Forza;
 • om u op onze website functionaliteiten te kunnen aanbieden en te verbeteren;
 • om u steeds van dienst te kunnen blijven op de wijze die u altijd van ons gewend was, om contact met u te onderhouden en uw vragen te kunnen beantwoorden: zo kunnen we snel reageren als u contact met ons zoekt en kunnen we vragen of klachten in behandeling nemen;
 • adequate communicatie met u als klant van Forza over uw beleggingsportefeuille en ontwikkelingen/gebeurtenissen die hierop (mogelijk) invloed hebben. Hiervoor worden diverse communicatiemiddelen ingezet, zowel digitaal als schriftelijk. Voor elektronische nieuwsbrieven, kunt u zich afmelden via info@forza-am.nl. U ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer.

Delen met andere partijen

Forza deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft Forza de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Forza blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt.

Wij zorgen ervoor dat derden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Uitsluitend als Forza hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals De Nederlandse Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens.

Forza kan uw gegevens verstrekken aan zakelijke partners, zoals uw bemiddelaar, die u adviseert of bemiddelt tussen u en Forza.

Om het beheer van uw beleggingsportefeuille goed uit te kunnen voeren maakt Forza gebruik van verschillende depotbanken die afhankelijk van uw situatie uw persoonsgegevens ontvangen (subverwerkers). Forza zorgt bij deze subverwerkers voor minimaal het beveiligingsniveau zoals vastgelegd in de AVG. Wij zorgen ervoor dat derden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

De partijen waarmee uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Toezichthouders
 • Depotbanken
 • Portefeuille rapportage systemen
 • Mailingverwerkers/Drukkerijen
 • ICT database/websitebeheer- en onderhoudsbedrijven
 • IT securitybedrijven

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Als u klant bij ons wordt of wilt worden, verzoeken wij u om een aantal gegevens en documenten die deze gegevens bevestigen. Die overhandigt u dus zelf aan ons. Wij slaan die gegevens op in onze beveiligde systemen. Daarnaast worden ook de door u verstrekte papieren gegevens opgeslagen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Forza bewaart uw persoonsgegevens voor de duur van de overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst geldt een bewaartermijn van vijf jaar.

Gegevens inzien, rectificeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te rectificeren. In bepaalde gevallen kunt u ons daarnaast vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, beperking, verwijdering of overdracht sturen naar info@forza-am.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Zorg er ter bescherming van uw privacy voor dat op deze kopie de pasfoto(‘s), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer(s) en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar zijn gemaakt.

Klachtrecht
Indien Forza niet voldoet aan uw verzoek tot inzage, rectificatie, beperking, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Uw gegevens zijn uw eigendom. Daarom gaat Forza zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en verwerken wij die persoonsgegevens volgens de eisen van de geldende privacywetgeving. Forza heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Forza adviseert u ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en uw inlog- en persoonsgegevens niet publiekelijk te delen.

Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen verwerken wij uw gegevens in dit verband voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen de financiële sector, zowel in het belang van onze klanten, medewerkers en organisatie als voor andere financiële instellingen buiten onze organisatie. In het kader van de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik houden wij ons bij het verwerken van uw gegevens ook aan het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. In dat verband verwerkt Forza gegevens zoals uw contactgegevens en gegevens met betrekking tot vermeende onrechtmatige of strafbare gedragingen.

Cookies

Forza maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst wanneer u de website raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik van de website.

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden

Forza behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Elke verandering wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u aan om de privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 28-11-2019.